Ruiter Dakkapellen, ruimte om te groeien

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Ruiter Dakapellen namens Ruiter Advies Verkoop BV, gevestigd en kantoorhoudend te Ursem (Gemeente Westerkoggeland) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 - Algemeen

1. Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties hoe ook genaamd, waarbij wij partij zijn.

2. Iedere   overeenkomst   wordt   door   ons   gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat ons van voldoende kredietwaardigheid    van    de opdrachtgevermoet    zijn gebleken.

3. Van het bepaalde bij deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

4. Deze   voorwaarden   prevaleren   boven   eventuele voorwaarden   die   de opdrachtgever hanteert, tenzij   de opdrachtgevertoepassing van zijn voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk bedingt.

Artikel 2 – Offertes

1. Offertes, mondelinge  offertes  en  prijsopgaven  zijn steeds   vrijblijvend.   Schriftelijke   offertes   en prijsopgaven staan  slechts  voor  acceptatie  open  gedurende  de  daarop vermelde termijn.

2. Indien  een  overeenkomst  door  omstandigheden, die  niet  voor  onze    rekening  en/of ons  risico behoren  te komen,   door   ons   wordt   nagekomen   langer   dan   drie maanden   na   acceptatie   van onze   offerte,   dan wel,   bij gebreke van dien, na het sluiten van die overeenkomst, zijn wij bevoegd, inmiddels opgetreden prijs-en tariefswijzigingen aan de opdrachtgeverdoor te berekenen.

Artikel 3 – Levering

1. In geval van non acceptatiedoor de opdrachtgever, worden  de  door  ons  te  leveren  goederen door  ons  voor diens rekening  en risico opgeslagen, zonder dat wij nog tot enige leveringshandeling kunnen worden verplicht.

2. Van non-acceptatie is sprake, indien de opdrachtgever gedurende  de  gebruikelijke  werkuren  door ons  in  de  gelegenheid  gesteld,  de  goederen  tot  zich  te nemen,  maar  van  deze  gelegenheid  geen gebruik  heeft gemaakt,  zulks  ongeacht  de  reden.  In  dit geval  gelden  de goederen  als  geleverd en  wordt  de opdrachtgever geacht, deze te hebben geaccepteerd.

3. Door  de  opdrachtgever gewenste  c.q.  Door  ons opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen   als   fatale  termijn,   tenzij   de opdrachtgever  uitdrukkelijk anders heeft bedongen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, rekening houdend met een redelijke termijn voor nakoming.

Artikel 4 – Annulering

1. Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever ons vergoeding verschuldigd van de reeds door ons ter zake van de uitvoering gemaakte werkelijke kosten, waaronder die van grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten, alsmede  een  annuleringsvergoeding  tot  een  bedrag  van 1/3 van de overeengekomen prijs.

2. Bij  annulering  vrijwaart  de opdrachtgever ons  van alle aanspraken van derden, welke een gevolg zijn van die annulering.

3. Het  in  dit  artikel  bepaalde  laat  onverlet  ons  recht, nakoming van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding wegens toerekenbare niet-nakoming te vorderen.

Artikel 5 – Documentatie

1.Opdrachtgeveris     gehouden     alle     feiten     en omstandigheden   die   van   belang   kunnen   zijn voor   de correcte    uitvoering    van    de    overeenkomst,    alsmede gehouden   alle   door   Ruiter Advies   Verkoop verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Ruiter Advies Verkoop te verstrekken. Opdrachtgeverstaat  in  voor  de juistheid   en   volledigheid   van   alle   aan   Ruiter Advies Verkoop verstrekte gegevens en informatie. De opdrachtgeverstaat ervoor in,dat door ter beschikkingstelling    aan    Ruiter Advies    Verkoop van documentatie  en  gegevens  en  door  ons gebruik  van  het aldus   ter   beschikking   gestelde,   geen   inbreuk   wordt gemaakt   op   rechten, hoe   ook   genaamd,   van   derden. Opdrachtgever vrijwaart   ons   van   alle   aanspraken   van derden ter zake.

2.Op    alle    door    ons    te    beschikking    van    de opdrachtgever gestelde    informatie    en/of knowhow behouden   wij   ons   alle   intellectuele   eigendomsrechten voor.

3. Zonder  onze  schriftelijke  toestemming  is  het  de opdrachtgever niet    toegestaan, van    ons ontvangen informatie  en/of  knowhow  om  niet  of  tegen  betaling  te beschikking van derde te stellen of te doen stellen.

4. Voor  iedere  overtreding  van  het  in  het  vorig  lid bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan ons een dadelijke opeisbare boete van €4.500,00 per overtreding en van € 450,00   per   dag   gedurende welke die   overtreding voortduurt,    zulks    onverminderd    ons    recht,    ter zake volledige  vergoeding van  schade  te  vorderen op  welke schadevergoeding  voormelde  boete  niet  in  mindering  zal strekken.

Artikel 6 – Garantie

1. Bij levering door ons van door derden vervaardigde goederen, zijn wij tot geen verdere garantie gehouden, dan ons door derde wordt gegeven.

2. Wij   staan   ervoor   in,   dat   door   ons   geleverde goederen voldoen aan daaraan redelijkerwijs te stelleneisen van bruikbaarheid, zulks mede gezien het specifieke gebruik, dat  de opdrachtgever van deze  goederen  wenst  te  maken, indien ons dit bekend is.

Artikel 7 – Overmacht

1. Onder  overmacht  wordt  verstaan  elke  van  buiten komende oorzaak, die in redelijkheid niet voor onze rekening en/of  risico  behoort  te  komen,  daaronder  begrepen  niet leveringen door onze toeleveranciers en werkstakingen of –onderbrekingen,  die  de  uitvoering  van  de  overeenkomst voor ons bemoeilijken of onmogelijk maken.

2. In geval van verhinderingen door overmacht, zullen wij  niet  kunnen  worden  genoodzaakt,  de overeenkomst  na te komen.

3. Indien   de   verhinderingen   door   overmacht   drie maanden heeft geduurd of indien vaststaat, dat deze langer dan  drie  maanden  zal  duren,  kan  ieder  der  partijen  de overeenkomst  door  enkel schriftelijke  kennisgeving  doen eindigen, zulks onder de gehoudenheid van de opdrachtgever,  ons voor  reeds  geleverde  goederen  en/of diensten  een  vergoeding  naar  rato  te  voldoen,  ook  indien deze goederen en/of diensten voor hem onwaarde zijn.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle   door   ons   geleverde   goederen   blijven   ons eigendom  totdat  de  opdrachtgever onze vordering  ter zake van   de   levering   daarvan,   eventueel      met   inbegrip   van daarmee samenhangende  nevenvoorderingen,  waaronder die   tot vergoeding   van   door   ons   in   verband met   de desbetreffende transactie geleden schade en die ter zake van overeengekomen  rente  en incassokosten,  integraal  heeft voldaan.

2. Zodra   de   opdrachtgever in   gebreke   is met   de voldoening  aan één  van  de  in  het  vorig  lid  genoemde verplichtingen,   zijn   wij   gerechtigd,   de   desbetreffende goederen   terug  te  nemen   of   te  doen   terugnemen.   De opdracht gever machtigt ons en/of diegene die hiertoe door ons is aangewezen onherroepelijk, hiertoe zijn bedrijfsruimten  en  gebouwen te  betreden,  en  datgene  te verrichten,  dat  aan  de  terugneming  bevorderlijk  is  of  kan zijn.

Artikel 9 – Betaling

1. Tenzij  uitdrukkelijk  anders  overeengekomen,  dient betaling bij oplevering te zijn voldaan.

2. Betaling  in  gedeelten  is  de  opdrachtgeverslechts toegestaan,  indien  dit  uitdrukkelijk  is overeengekomen.  In dit  geval  verschaffen  wij  c.q.  Verzonden  wij  voor  iedere verschuldigde deelbetaling een afzonderlijk factuur.

3. Mocht  de  oplevering  onverhoopt  niet  volledig  te zijn geschied, is de betaling zoals genoemd in artikel 9.1 naar rato  werk  gereed  in  overleg  met  Ruiter  Advies  Verkoop  BV mogelijk.

4. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk  schriftelijk is overeengekomen.

5. Bij  gebreke van  algehele  voldoening  van  het  in  de vorige leden bepaalde, zijn wij gerechtigd, de opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 1% per maand of een gedeelte daarvan over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede de door ons gemaakte buitengerechtelijke    incassokosten,    waarvan    de    hoogte wordt   bepaald   op   minimaal 15%   van het   openstaande bedrag met een minimum van €35,00.

6. Indien   wij   voor   de   incasso   van   onze  vordering gebruik    maken    van    diensten    van    derden, zal    de opdrachtgever ons  vergoeding  verschuldigd  zijn  van  alle door  ons  aan  deze  derden  ter zake  te  betalen  kosten, waaronder  begrepen  advocatenkosten  welke  niet  door  de rechter worden toegewezen,  bijvoorbeeld  omdat  zij  niet liquidatietarief te boven gaan.

7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds  primair  ter  voldoening  van  alle verschuldigde  rente en  kosten  en  vervolgens  van  opeisbare  facturen  die  het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening   betrekking   heeft   op   een   latere   factuur. Bij facturen  van  gelijke  datum geschiedt de  betaling  van  elk factuur naar evenredigheid.

Artikel 10 – Verzuim

1. De opdrachtgever zal worden geacht, in gebreke te zijn,  indien  hij  na  aanmaning  niet  binnen  tien dagen  na verzending   c.q.   Betekening   van   de   aanmaning   aan   zijn desbetreffende verplichtingen heeft voldaan.

2. Zodra  de  opdrachtgever jegens  ons  in  gebreke  is, worden   alle   overeengekomen termijnbedragen   ineens opeisbaar.

3. Zodra   de   opdrachtgever in   gebreke   is   met   de voldoening   van   enige   verplichting   jegens ons,   zijn   wij gerechtigd, onze verplichting jegens de opdrachtgever op te schorten,  totdat  de opdrachtgever aan  alle  verplichtingen jegens   ons   zal   hebben   voldaan,   dan   wel   genoegzaam zekerheid  zal  hebben  gesteld  voor  de  nakoming  van  deze verplichtingen,   de   voldoening   van de   in   het   vorig   lid bedoelde termijnbedragen daaronder begrepen.

4. Indien de opdrachtgever gedurende dertig dagen in gebreke    is    gebleven    met    de    voldoening van    enige verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, de overeenkomst door  enkele  schriftelijke kennisgeving  te  beëindigen,  zulks onverminderd ons recht, betaling te vorderen van de reeds gedane leveranties    en/of    verrichte    werkzaamheden, alsmede vergoeding van schade wegens toerekenbare niet-nakoming voor het overige.

5. De  overeenkomst  zal  terstond  zonder  rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn en al hetgeen wij uit hoofde van de    overeenkomst    te    vorderen    hebben,    zal    terstond opeisbaar    zijn,    indien de opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement  wordt  verklaard  of  indien  beslag  wordt verklaard of indien beslag wordt gelegd op een aanzienlijke deel van zijn vermogen.

Artikel 11 – Reclame

1. Reclames    omtrent    gebreken    die    bij    grondig onderzoek kunnen worden vastgesteld, tot welk onderzoek de  opdrachtgever zich  verplicht,  dienen  binnen  de  daartoe overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen dertig dagen na levering, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht, bij gebreke waarvan het reclamerecht is komen te vervallen.

2. De opdrachtgever dient  ons  in  de gelegenheid  te stellen,  de  gegrondheid  van  iedere  reclame te  controleren ter plaatse waar de goederen zich bevinden.

3. Iedere    recht    van    reclame    vervalt,    indien    de toestand  van  de  geleverde  goederen  door derde  of  door opdrachtgever is gewijzigd.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke  aanspraak  jegens  Ruiter Advies Verkoop heeft ontdekt  of  redelijkerwijs  had  behoren  te  ontdekken,  is opdrachtgever gehouden om onverwijld,  met  bescheiden gestaafd  en  deugdelijk  onderbouwd  het  bestaan  van  deze pretense aanspraak jegens Ruiter Advies Verkoopschriftelijk aan  Ruiter Advies  Verkoopmede  te  delen,  op straffe  van verval van recht.

2. Iedere aansprakelijkheid van Ruiter Advies Verkoop is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering  van  Ruiter Advies Verkoop. Indien om welke reden   dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot  een  maximum van EUR  5.000,--(inclusief  BTW). Ruiter Advies Verkoop is   nimmer   aansprakelijk   voor   indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid  van  Ruiter Advies  Verkoop gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht   of   sprake   is   van   vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.   De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 12 geldt niet voor opzet of grove schuld van Ruiter en/of haar werknemers.

3. In alle gevallen dient de opdrachtgever ons gelegenheid  te  geven  tot  opheffing  van  de geconstateerde gebreken c.q. Het alsnog deugdelijk verrichten van de geleverde diensten.

4. Indien  wij, ondanks voorgaande  leden,  door  de rechter c.q. De arbiter aansprakelijk worden gehouden voor het betalen   van   een   schadevergoeding,   dan   kan   deze vergoeding   niet   meer   bedragen   dan   de helft   van   het overeengekomen  factuur  bedrag, één en  ander  behoudens er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Artikel 13 – Geschillen

1. Alle  geschillen die in  verband  met  de  algemene voorwaarden of uit  de  overeenkomst  tussen Ruiter  Advies Verkoop  en  de  opdrachtgever  mochten  ontstaan, zullen –tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke   bepaling   zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door een bevoegde rechter.

2. Nadat Ruiter Advies Verkoop zich schriftelijk jegens de particuliere opdrachtgever   heeft   beroepen op   de toepassing  van  artikel 13.1  van  de  algemene  voorwaarden heeft  de  particuliere opdrachtgever  de  keuze  om  binnen twee weken na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

3. De  werking  van  het  Weens  Koopverdrag  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 –

1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt en  gelden  mede  ten  behoeve  van  alle andere (rechts)personen  die  bij  de  uitvoering  van  enige  opdracht door Ruiter Advies Verkoop zijn ingeschakeld.

2. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk  ongelding of niet afdwingbaar  zullen blijken,  worden  zij  hierbij  nu  voor  als dan  vervangen  door bepalingen  waarvoor dit  niet  geldt  en  die  zoveel  mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet   afdwingbare bepaling. Voor  zover  dit  noodzakelijk  mocht zijn, zullen partijen  te goede trouw  nader  overleg  voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

 

 

 

GARANTIE VOORWAARDEN
Geldig vanaf 17 december 2018

Artikel 1: Garantie
1.  De  garantie  heeft  een  duur  van  10  jaar, tenzij anders  vermeld  in  de  offerte,  overeenkomst,  of bevestiging. Te rekenen vanaf de dag van plaatsing van de dakkapel.

2. Garantie op accessoires:
a. lamellen tussen glas vijf jaar(aflopend);
b. rolluik(en) en screen(s)drie jaar;
c. airco twee jaar;
d. raamdecoratie en insecten horren twee jaar;
e. hang- en sluitwerk drie jaar;
f. overige elektrische accessoires twee jaar.

3. Garantie op plaatsing dakkapel en aanpassingen dakconstructie   komt   voor   verantwoording   van Ruiter  Dakkapellen,  indien  plaatsing  door  haar  is verricht.

4.  Op  de  garantie  kan  slechts  een  beroep  worden gedaan indien de nota van de dakkapel waarop de garantie betrekking heeft geheel is voldaan.

Artikel 2: Omvang van de garantie
1.   In   afwijking   van   en   ter   aanvulling   op   haar Algemene   Voorwaarden   stelt   garantiegever   zich tegenover  de  klant –met  inachtneming  van  de onderhavige    bepalingen    c.q.    voorwaarden –aansprakelijk    voorschade    aan    de    dakkapel, optredende   tijdens   de   in   artikel   1   vermelde garantieperiode.    De    aansprakelijkheid    van    de garantiegever  is  beperkt  tot  het  kosteloos  herstel van  fouten  en/of  gebreken  aan  de  dakkapel  of  tot vervanging  van  (een  onderdeel  van)  de  dakkapel, zulks ter beoordeling van garantiegever.

2. Uitgesloten is:
a.  vervolgschade,  ongeacht  de  aard  en  de  omvang daarvan;
b. schade als gevolg van slecht onderhoud;
c. schade    als    gevolg    van    oorlog,    onrusten, natuurrampen,  storm, overstromingen,  abnormale weersomstandigheden, (stuif-)sneeuw, onkundig of onjuist gebruik van de dakkapel;
d. schade als gevolg van inbraak, poging tot inbraak, vandalisme, diefstal, poging tot diefstal en beroving.
3. Het  recht  op  garantie  vervalt  indien  de  klant zonder schriftelijke toestemming van garantiegever werkzaamheden    aan    de    dakkapel    betreffende wijziging, vervanging en/of reparatie heeft verricht en/of heeft laten verrichten.
4. Bij  onder  garantie  geleverde  werkzaamheden wordt de originele garantietermijn niet verlengd.

Artikel 3: Verplichtingen bij schade
1.   In   geval   van   (dreigende)   schade   is   de   klant verplicht:
a.  alle  maatregelen  te  nemen  ter  voorkoming  of vermindering van de schade;
b. garantiegever terstond, doch in elk geval binnen 3 dagen, de schade te melden;
c. garantiegever alle van belang zijnde gegevens te verstrekken en medewerking te verlenen;
d.  de  aanwijzingen  van  garantiegever  nauwkeurig op te volgen en alles na te laten hetgeen tot meer schade kan leiden.2. Het recht op garantie vervalt, indien de klant een verplichting  uit  deze  garantievoorwaarden  niet  is nagekomen.

Artikel 4: Onderhoud
1. De klant dient zorg te dragen voor het voldoende periodiek onderhoud aan de dakkapel.

Artikel 5: Uitvoering garantieverplichtingen
1.    De    garantieverplichtingendienen door de garantiegever te worden uitgevoerd.
2.    Garantiegever    is evenwelgerechtigd ter uitvoering  van  haar  garantieverplichtingen  derden in te schakelen.

Artikel 6: Overdracht
1.  Het  is  partijen  zonder schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij niet toegestaan de rechten uit de garantie bepalingen aan een   derde   over   te dragen.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.  Op  de  garantie  waarop  deze  voorwaarden  van toepassing   zijn   en   nadere   overeenkomsten   die daaruit voortvloeien,  is  uitsluitend  het  Nederlands recht van toepassing.
2.  Alle  geschillen,  voortvloeiend  uit  de  garantie waarop deze  voorwaarden van toepassing zijn dan wel  uit  nadere  overeenkomsten,  die  daarvan  het gevolg     mochten     zijn,     de     uitvoering     ervan inbegrepen,  zullen  bij  uitsluiting  worden  beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.